مجله فرآوری و ایمنی مواد غذاییمقاله­ های تحقیقی و نتایج تحقیقات در زمینه فرآوری و ایمنی مواد غذایی و علوم وابسته به آن و همچنین رشته ­های مرتبط با آن که به زبان فارسی نوشته شده باشند را پس از داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می کند. در هر شماره از مجلــه درصورت دریافت مقاله هائی به صورت مقالــه کوتاه علمی و یا گــزارش کـوتاه علمـی به چاپ خواهد رسید (حداکثر 2 مقاله). مقالات مروری (Review) نیز که توسط اساتید یا پژوهندگان با تجربه و متخصص تهیه شده باشند قابل چاپ در مجله هستند.