نشریه مجله فرآوری و ایمنی مواد غذایی یکی از نشریات انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
فصلنامه علمی-پژوهشی رآوری و ایمنی مواد غذایی به منظور گسترش و اعتلای تحقیقات علمی در زمینه فرآوری و ایمنی علوم و صنایع غذائی و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین محققین، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاهها و مو سسات تحقیقاتی و همچنین برای توسعه مرزهای دانش از سال ۱۴۰۰ منتشر شده است. این مجله مقالات اصیل تحقیقی در زمینه علوم و صنایع غذائی و موضوعات مرتبط در این زمینه که برای اولین بار ارائه می شوند را با داوری علمی و فنی پذیرفته و منتشر می نماید. هیات تحریریه مجله فرآوری و ایمنی مواد غذایی از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می نماید تا با ارسال مقاله های ارزنده خود این مجله را درراه رسیدن به اهداف مذکور یاری کنند