نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 استادیار گروه صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 دانشیار گروه صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

چکیده :
اخیراً، با رشد دانش عمومی، تقاضای مردم برای مصرف روغن هایی که علاوه بر تامین انرژی و ایجاد طعم، در سلامتی هم مفید باشد، افزایش یافته است. از انجایی که 96% روغن مصرفی در ایران وارداتی می باشد و از طرفی پتانسیل کشت محصولی مشابه سالیکرنیا که قابلیت رشد در خاک های شور و شرایط زیست گاهی ایران را دارد. لذا در این تحقیق از گیاه سالیکرنیا به عنوان یک منبع روغنی در تولید روغن مخلوط استفاده گردید. در این پژوهش، ویژگی های فیزیکو شیمیایی گیاه سالیکرنیا (پروفایل اسیدچرب، اسیدیته، ضریب شکست، عدد یدی، دانسیته،عدد صابونی، درصد روغن استحصالی ، پایداری اکسیداتیو ، پراکسید) گیاه سالیکرنی در سه واریته از  گیاه سالیکرنیا1 (واریته سالیکرنیا پرسیکا2، سالیکرنیا پرسپلیتانا3 و ایرانیکا4) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مقدار بازدهی استخراج روغن در واریتههای گیاه سالیکرنیا به طور معنی داری (05/0 ≥p)، به ترتیب ایرانیکا  001/0± 9/15 درصد، پرسپلیتانا  002/0± 700/5 درصد و پرسیکا آخانی 002/0± 800/8 درصد بود و در آزمون کروماتوگرافی گازی 10 نوع پروفایل اسیدچرب را در روغنهای استخراج شده و همچنین روغنهای فرموله شده، آنالیز شد. در این میان اسیدهای چرب لینولنیک به طور معنی داری (05/0 ≥p)،  در واریتههای متفاوت بترتیب ایرانیکا  005/0± 946/2 درصد، پرسپلیتانا  010/0± 230/3 درصد و پرسیکا آخانی 005/0± 133/42 درصد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of physicochemical properties and fatty acid profile of salicornia oil with iranica, persica Akhani and persplitana varieties

نویسندگان [English]

  • Behzad Rahnatzadeh 1
  • Simin Asadollahi 2
  • Leila Nateghi 3

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 Assistant Prof, Dept. of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran

3 Associate Prof, Dept. of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran

چکیده [English]

Abstract
Recently, with the growth of public knowledge, people desire to consume oils that in addition to providing energy and flavor, is also beneficial to health. It has been reported that 96% of the oil consumed in Iran is imported, while the potential for growing crops similar to salicornia that can grow in saline soils and habitats in Iran is significant. in this study, salicornia plant was used as an oil source in the production of blend oils. In this study ,Physicochemical properties assessment of salicornia plant (fatty acid profile, acidity, refractive index, iodine, density, soap number, percentage of extracted oil, oxidative stability, peroxide) in three varieties of salicornia variety )Persica, Salicornia perplitana and Iranica) were examined. The results showed that the amount of oil extracted efficiency in Salicornia varieties was significantly(p≤ 0.05) , respectively of iranica 001/0± 9/15 % , persplitana  002/0± 700/5% and persica Akhani 002/0± 800/8% and in gas chromatography test 10 types of fatty acid profiles in extraction oils as well as formulated oils were analyzed. Among these, linolenic fatty acids varieties was significantly(p≤ 0.05) ,  in different varieties were iranica 005/0± 946/2% , persplitana 010/0± 230/3and persica Akhani 005/0± 133/42 , respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Salicornia
  • Gas Chromatography
  • percentage of extracted oil
  • fatty acid profile
  • Physicochemical properties