نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران.

2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران.

3 استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین پیشوا، ایران.

چکیده

چکیده
یکی از شیوه های نوین در جهت افزایش ماندگاری باکتری های پروبیوتیک در فرآورده های غذایی و همچنین زنده مانی باکتری ها در حین عبور از دستگاه گوارش به منظور انتقال ایمن آن ها به روده بزرگ، ریزپوشانی سلول های پروبیوتیکی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ریزپوشانی بر زنده مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس در طی دوره نگهداری کره پاستوریزه انجام گرفت. در این بررسی میکروکپسول های آلژینات دارای بیفیدوباکتریوم لاکتیس در فرمولاسیون کره با مقادیر 1، 2، 3 و 4 سی سی استفاده گردید. آزمونهای بررسی مورفولوژی، اندازه ذرات، و زنده مانی در شرایط مشابه روده و معده صورت پذیرفت. آزمون های کره پاستوریزه نیز شامل ارزیابی اسیدیته، عدد پراکسید، اندیس آنیزیدین، مقاومت در برابر اکسیداسیون، نقطه ذوب، میزان بقای بیفیدوباکتریوم لاکتیس و همچنین جمعیت کپک و مخمر در سه تکرار صورت پذیرفت. ارزیابی حسی شامل (طعم ومزه ، رنگ ظاهری، عطر و بو، احساس دهانی و پذیرش کلی) توسط ده ارزیاب تعلیم دیده کارخانه کره شکلی با روش ارزیابی هدونیک 5 نقطه ای صورت گرفت. نتایج آزمون با روش آنالیز واریانس دو طرفه و با نرم افزار SASورژن 9.4 آنالیز گردید. برای ارزیابی نتایج حسی نیز از روش آزمون غیر پارامتری کروسکال والیس من ویتنی استفاده گردید. نتایج نشان داد که میکروکپسول های آلژینات کروی و با سطح نرم و متوسط اندازه ذرات آن بین 300 تا 400 میکرون بوده و حداکثر میزان به دام اندازی باکتری ها در آن به میزان  105×05/0 ±3/3  میباشد. با استفاده از میکروکپسول های آلژینات نیز شاخص پراکسید، اندیس آنیزیدین به به جهت خصوصیات آنتی اکسیدانی آلژینات و همچنین ویتامین D به طور معنی داری کاهش و شاخص مقاومت در برابر اکسیداسیون و همچنین میزان اسیدیته نیز به طور معنی داری کاهش افزایش یافت. همچنین با افزایش میزان استفاده از میکروکپسول ها میزان نقطه ذوب تیمارهای کره کاهش و میزان جمعیت کپک و مخمر نیز به طور معنی داری کاهش یافت.در مقایسه با تیمارکره پاستوریزه دارای بیفیدوباکتریوم لاکتیس آزاد، میکروکپسولاسیون میزان بقای بیفیدوباکتریوم لاکتیس را به میزان دو و نیم سیکل لگاریتمی در شرایط بهینه بهبود بخشید. نهایتا تیمار کره پاستوریزه دارای  3 سی سی میکروکپسول آلژینات به عنوان تیمار بهینه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of vitamin D and Bifidobacterium Lactis loaded-alginate microcapsules for producing probiotic / vitaminated butter

نویسندگان [English]

  • Sahar Saraghi 1
  • Peyman Rajaei 2
  • Kaveh Zargari 3

1 Msc., Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

2 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

3 Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran.

چکیده [English]

Abstract
   One of the new ways to improve probiotic bacteria persistence in food products, as well as the survival of bacteria while passing the digestive tract, is to microbialize the probiotic cells in order to safely transport them to the large intestine. The aim of this study was to determine the effect of microsphere on the survival of Bifidobacterium lactis during pasteurized butter storage period. In this study, alginate microcapsules containing Bifidobacterium lactis were used in butter formulation with values ​​of 1, 2, 3 and 4 cc. Morphological, particle size, and survival tests were performed in similar conditions in the intestine and stomach. Pasteurized butter tests also included acidity assessment, peroxide value, anisidine index, oxidation resistance, melting point, survival rate of Bifidobacterium lactis, as well as mold and yeast populations in three replications. Sensory evaluation including (flavor, flavor, flavor, perfume, oral sensation and general acceptance) was performed by ten evaluated trained butterfly factory using a 5-point Hedonic method. The results were analyzed by two-way ANOVA and SAS software version 9.4. Non-parametric Kruskal-Wallis Mann-Whitney test was used to assess sensory results. The results showed that alginic microcapsules with a soft and average surface area had a particle size of 300 to 400 microns, and the maximum amount of bacteria in which the bacteria had fallen was 3/3 ± 0.05. Using alginate microcapsules, the index of peroxide, anisidine index decreased significantly as antioxidant properties of alginate as well as vitamin D, and the index of oxidation resistance as well as acidity significantly decreased. Also, by increasing the amount of micro-capsule application, the melting point of butter treatments decreased and the amount of mold and yeast was significantly decreased. Compared to the pasteurized trifoliate with free Bifidobacterium lactis, micro capsulation improved the Bifidobacterium lactis survival rate by two and a half cycles improved logarithmic conditions. Finally, Pasteurized butter treatment with 3 cc of alginate microcapsules was selected as the optimum treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Probiotic butter
  • vitamin D
  • Bifidobacterium lactis
  • Probiotic survival