نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

چکیده
آلوده شدن آب و خا ک به فلزات سنگین ناشی از فعالیت های صنعتی، از مهمترین خطراتی است که اکوسیستمهای طبیعی و انسان را تهدید میکند. این فلزات به دلیل عدم تجزیه پذیری و خاصیت تجمع زیستی در بافت های زنده در زنجیره ی غذایی به حرکت درآمده و با ورود به بدن مصرف کنندگان موجب بروز بیماریهای مختلفی می گردد، از این رو هدف از این پژوهش بررسی و  ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات نسرب و کادمیوم در آب و ماهی سرخو در بندر امام حسن می باشد. در این پژوهش به طور تصادفی تعداد 60 نمونه ماهی سرخو معمولی از  بندر امام حسن بوشهر به وسیله تور صید شده و به عنوان  نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد میانگین غلظت فلزات سرب و کادمیوم در بافت عضله  ماهی سرخو معمولی  به ترتیب 021/0 ± 903/0 و 045/0± 348/0 میلی گرم در کیلوگرم می باشد. مقایسه ی نتایج این بررسی با استاندارد های سازمان بهداشت جهانی مشخص نمود که میانگین غلظت فلزات سرب و نیکل  در بافت عضله ی هر ماهی از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی بیشتر است که می­تواند برای سلامت انسان خطرناک باشد. در مقایسه بین طول و وزن با میزان تجمع سری و کادمیوم در بافتهای مختلف مشخص گردید که میزان این فلزات در پوست و عضله دارای همبستگی معنی داری با وزن و طول بود اما میزان سرب و کادمیوم در عضله همبستگی معنی داری با وزن و طول مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health risk assessment of lead and cadmium in Snapper (Lutjanus erythropterus Bloch, 1790) in Imam Hassan seaport.

نویسندگان [English]

  • Saeid Ahmadi 1
  • Mohammad Ebrahimzadeh 2
  • Abdolrahim Pazira 3
  • Seyed Abdolmajid Mousavi 3

1 Department of Fisheries, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

2 Department of Biology, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran

3 Department of Animal Science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran

چکیده [English]

Abstract


Due to industrial activities, water and soil pollution with heavy metals is one of the most critical threats to natural ecosystems and humans. Due to their non-degradability and bioaccumulation properties in living tissues, these metals are moved in the food chain and cause various diseases when they enter the body of consumers. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the health risk of nasal metals, and cadmium is in water and Snapper in Imam Hassan port. In this study, 60 samples of common Snapper from the Imam Hassan port of Bushehr were caught by the net and selected. Findings show that the mean concentrations of lead and cadmium in the muscle tissue of average Snapper are 0.903 0 0.021 and 0.348 0 0.045 mg/kg, respectively. Comparison of the results of this study with the standards of the World Health Organization showed that the average concentration of lead and nickel in the muscle tissue of each fish is higher than the permissible level of the World Health Organization, which can be dangerous to human health. According to the results, these metals in the skin and muscle significantly correlated with weight and length. Still, the amount of lead and cadmium in muscle was not significantly correlated with weight and length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Lead
  • Cadmium
  • Snapper
  • Gills
  • Muscle
  • Heavy metals