نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ایران

3 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ایران

چکیده

در حال حاضر اغلب فرآورده‌های پروبیوتیک موجود در بازار را فرآورده‌های لبنی پروبیوتیک تشکیل می‌دهند، اما در سال‌های اخیر، تقاضا برای محصولات پروبیوتیکی بر پایه محصولات غیر لبنی افزایش‌یافته است. هدف از این مطالعه تولید نوشیدنی تخمیری پروبیوتیک بر پایه مخلوط آب گیلاس، انگور قرمز و زرشک با غلظت‎های 5/2، 75/3، 5، 10 و 15 درصد و باکتری لاکتوباسیلوس کازئی با غلظت cfu/mL 108 و 107 طی 28 روز نگهداری در دمای چهار درجه سلسیوس بود. ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نمونه‎ها در زمان تولید، هفته اول، دوم، سوم و هفته چهارم مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون‌های واریانس (ANOVA) و چند دامنه‌ای دانکن در سطح 95 درصد استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری pH، بریکس، قند احیاء و زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک کاهش و اسیدیته نوشیدنی طی دوره نگهداری افزایش معنی‌داری یافت (05/0 p≤). بیشترین زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک پس از 28 روز نگهداری متعلق به تیمار 2B1A (حاوی 10 درصد آب گیلاس، پنج درصد آب انگور و پنج درصد آب زرشک با غلظت cfu/mL 108) بود. نتایج ارزیابی حسی در تمامی دوره‎های نگهداری با افزایش زمان کاهش یافت همچنین پس از 28 روز نگهداری بیشترین امتیاز پذیرش کلی متعلق به تیمار 2B1A (حاوی 10 درصد آب گیلاس، پنج درصد آب انگور و پنج درصد آب زرشک با تراکم cfu/mL 108) بود و با توجه به بیشترین جمعیت باکتری پروبیوتیک به‌عنوان تیمار برتر معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها