مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن سالیکرنیا با واریتههای ایرانیکا، پرسیکا آخانی و پرسپلیتانا
1. مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن سالیکرنیا با واریتههای ایرانیکا، پرسیکا آخانی و پرسپلیتانا

بهزاد رحمت زاده؛ سیمین اسداللهی؛ لیلا ناطقی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 173-191

چکیده
  چکیده :اخیراً، با رشد دانش عمومی، تقاضای مردم برای مصرف روغن هایی که علاوه بر تامین انرژی و ایجاد طعم، در سلامتی هم مفید باشد، افزایش یافته است. از انجایی که 96% روغن مصرفی در ایران وارداتی می باشد و از طرفی ...  بیشتر